Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kişi En Çok Neyi Severse
İmtihanı Ondan Olur..
ELHAMDÛLİLLAH
Sen´i Sevdireni Seviyorum. .
Sözün Özü Sözün Özü


Site Logosu Site Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuhasanaldemir@gmail.com

EGM TRAFİK HİZMETLERİ BAŞK.

     

 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖREEmniyet Genel Müdürlüğü’nün, merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri

MADDE 5- Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kuruluş;

Bu Kanun´la Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilen görevler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca yürütülür. Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşları Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır. (Değişik: 17.10.1996-4199/3 md.)

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur.

Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

b) Görev ve yetkiler;

1. Araçları, bu Kanun´a göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

3. (Mülga:17.10.1996-4199/47 md.)

4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

8. Sürücülerin belgelerini vermek (Değişik: 17.10.1996-4199/3 md.),

9. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

10.Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

11. Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek (Değişik: 17.10.1996-4199/3 md.),

12. Ayrıca bu Kanun´la ve bu Kanun´a göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

Trafik zabıtasının, görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi

MADDE 6- Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;

a) Trafik zabıtası;

(Birinci fıkra mülga: 17.10.1996-4199/4 md.)

Trafik zabıtasının asli görevi trafik hizmetlerini yürütmektir.

Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir.

Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.

b) Genel Zabıta;

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir (Değişik:17.10.1996-4199/4 md./Değişik:25.05.1997-4262/1 md.).


TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

MİSYONUMUZ:


Yasal düzenleme çalışmaları yapmak, araçların tescili, sürücü belgesi verilmesi, trafiğin tanzimi, düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetlerini yerine getirmek, trafik güvenliği alanında araştırmalar yapmak,bilgi ve istatistikleri ilgililerin istifadesine sunmak, personelin çağdaş eğitim metot ve teknikleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamak, yol kullanıcılarını trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, personel, araç-gereç ve malzemenin ihtiyaç analizleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:


Sorumluluk alanımızda bulunan karayollarında trafik güvenliğini en üst seviyelere çıkarmak, bilişim ve teknolojiyi kullanarak çağdaş yönetimin gerektirdiği hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmaktır.TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 5. maddesinde değişiklik yapan ve 17 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4199 Sayılı Kanun ile; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşları, Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır. (Değişik: 17.10.1996/4199/3.madde)

2918 sayılı Kanun´da değişiklik öngören ve 17.10.1996 tarihinde kabul edilen 4199 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile kanuna ilave edilen Ek–7 nci maddeye dayanılarak, Trafik Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde;

1) Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı,
2) Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı,
3) Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,
4) Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü


olmak üzere olmak üzere 3 daire başkanlığı, 1 merkez müdürlüğü kurulmuştur.

Bu birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ise, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin 17-77. maddeleri ile belirlenmiştir. Daha sonra gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda, 20.10.2006 tarihinde yapılan ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren değişikliklerle, söz konusu yönetmelik son şeklini almıştır.


MERKEZ VE TAŞRA TRAFİK KURULUŞLARIMIZIN SAYISAL DURUM TABLOSU

FAAL DURUMDA OLAN İLÇE TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİKLERİ

TÜRKİYE GENELİ TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİKLERİ TABLOSU

FAAL DURUMDA OLAN BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİKLERİ
TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1 - Trafik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetişmesi amacıyla, hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve gerektiğinde temel eğitimin yapılabilmesi için ilgili kuruluş ve birimlerle koordine kurmak,
2 - Trafik polisinin yurtdışı eğitim, araştırma ve incelemeleri ile ilgili teklif ve önerilerde bulunmak ve bu amaçla yurtdışına gidecek personelin işlemlerini takip etmek,
3 - Sürücü ve yayalara yönelik çeşitli eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenletmek ve sonuçlarını değerlendirmek,
4 - Trafik eğitimi konusunda yazılı ve görsel materyallerin tasarım, yapım, dağıtım ve muhafazası işlemlerini yürütmek,
5 - Trafik eğitimi konusunda basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını sağlamak,
6 - Trafikle ilgili konularda istatistiki bilgileri hazırlamak ve değerlendirmek, ilgili birimler, kurum ve kuruluşlar ile şahıslara göndermektir.

TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1 - Trafik Hizmetleri Başkanlığı´na bağlı taşra trafik kuruluşlarının araç, gereç ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek ve alımlarını yapmak,
2 - Alımı yapılanların plan dahilinde dağıtımını sağlamak,
3 - Trafik kuruluşlarının açılması, kapatılması, isimlerinin değiştirilmesi ve faaliyete geçirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
4 - Trafik birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek, planlamalarını yapmak,
5 - Trafik birimlerine alınacak veya trafik branşından çıkarılacak personelle ilgili karar ve onay işlemlerini yapmak,
6 - Basılı kağıt ve plakaların satış bedellerinin tespiti ile ilgili çalışmaları ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile koordineli olarak yürütmektir.

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1 - Trafikle ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak, bu düzenlemeleri uygulatmak ve sonuçlarını değerlendirerek ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
2 - Trafik mevzuatı ve idare aleyhine açılan davalarda, savunmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
3 - Trafik kontrol ve uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak,
4 - Trafik kuruluşlarını ve görevli personelini hizmet başında denetlemek,
5 - TIR denetleme ve konaklama noktalarının tespit edilmesi ve bu noktalarda güvenlik önlemlerinin alınması, belirlenen güzergâhlar üzerinde seyirlerinin sağlanması ve denetlenmesine dair işlemleri yapmak ve hudut kapılarından giriş ve çıkış yapan TIR araçlarının istatistiklerini tutmak,
6 - Trafik denetimi ve düzeni ile ilgili müracaatları ve basın yayın organlarında çıkan trafik denetimine ilişkin haberleri değerlendirerek sonuçlandırmak,
7 - Kayıt tescile tabi araçların her türlü tescili, devir, nakil, geçici plaka verme, trafikten çekme veya hurdaya ayırma, sürücü belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi veya yenilenmesi ile yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin tebdili gibi işlemlerin tüm trafik kuruluşlarınca, mevzuat hükümlerine göre yeknesak bir şekilde yürütülmesi için uygulamada karşılaşılabilecek tereddüt ve aksaklıklar hakkında görüş bildirmek,
8 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun sekretarya görevlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
9 - Fahri Trafik Müfettişliği’ne ilişkin işlemleri yürütmektir.

TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 - Bilimsel araştırmalar yapmak, danışmanlık yapmak veya danışmanlık hizmeti satın almak suretiyle karayolu trafik güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, 

2 - Karayolu trafik güvenliği alanındaki bilimsel yayınları ve tüm gelişmeleri takip etmek, bu konuda gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

3 - Yurtiçi ve yurtdışındaki trafikle ilgili her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
4 - Karayolu trafik güvenliği ile ilgili eğitim faaliyetleri, seminer, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek ve bu alanda yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzeri faaliyetlere katılmak,
5 - Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu tarafından istenen konularda bilimsel çalışmalar yapmak, sonuçlarını söz konusu kurula bildirmek, ülke genelinde psiko-teknik çalışmaları takip etmek ve alınan neticeleri Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu´na sunmak,
6 - Trafikle ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan gelen ulusal ve uluslararası araştırma taleplerini değerlendirmektir..


2008 YILI FAALİYETLERİ


TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Trafik güvenliği ile ilgili olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılacak eylem, faaliyet ve hedefler ayrı ayrı tespit edilerek, “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” adı altında bir proje hazırlanmış, bu proje 05.12.2007 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş ve 01.01.2008 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir. Proje kapsamında ülke genelinde trafik kuruluşlarımıza, başta hız, alkol, emniyet kemeri, takoğraf, cep telefonu ve motorlu bisiklet ve motosikletlerde koruma başlığı (kask) kullanımı gibi konularda tespit edilen kriterler doğrultusunda denetleme yükümlülüğü getirilmiştir.

1.) Trafik kuruluşları ve ekiplerimiz tarafından trafik kazalarına etken faktörler, trafik kural ihlalleri ve proje dikkate alınarak 2008 yılı içerisinde yapılan denetimlerde, • (4.869.064) yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç ve şoförü denetlenmiş olup, bunlardan kusurlu görülen (710.435)’ine, • (136.668) okul servis aracı ve şoförü denetlenmiş olup, bunlardan kusurlu görülen (18.434)’üne, • (3.117.164) araç sürücüsü alkol kontrolüne tabi tutulmuş olup, bunlardan belirlenen limitler üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen (336.238)’ine, • (1.872.853) araç sürücüsü emniyet kemeri kontrolüne tabi tutulmuş olup, bunlardan kusurlu görülen (541.749)’una • Radarla yapılan hız kontrollerinde belirlenen hız sınırları üzerinde seyir eden (1.346.227) araç sürücüsüne, Trafik idari para cezası uygulanmıştır.

2.) Ülkemiz genelinde 2008 yılında, karayolu kenarında yapılan denetimlerde fazla yük ve yolcu, radarla hız, alkol, emniyet kemeri gibi değişik kontrol türlerinde (62.463.855) kontrol gerçekleştirilmiştir. Bunlardan değişik kural ihlallerinde bulunan, eksiklik veya aykırılığı tespit edilen (8.063.470) yaya, sürücü ve araç sahip veya işletenine toplam (871.701.975) TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bu denetimlerde; • (118.152) sürücünün sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan, • (2.655) sürücünün sürücü belgesi 100 ceza puanını doldurduğundan, • (1.075) sürücünün sürücü belgesi de 5 kez hız ihlalinde bulunduğundan, dolayı geri alınmış, • (185.370) sürücü değişik kural ihlali nedeniyle C.Savcılıklarına sevk edilmiş, • (640.189) araç ise değişik nedenlerle, trafikten men edilmiştir.

3.) Trafik kuruluşlarımızın faaliyetleri ve personeli, Genel Müdürlüğümüzce planlı, sürekli ve etkin bir şekilde denetlenmektedir. İllerimizdeki mevcut trafik ve ulaşım durumunu, yerinde görüp izlemek ve tespit etmek, ayrıca trafik birimlerimiz ile personelini denetlemek üzere 2008 yılında; • (18) Polis Başmüfettişimizce, (28) ilimizde, • Merkezden görevlendirilen (78) denetim ekibimizce, mükerrer (369) ilimizde, • İl Emniyet Müdürlüklerimizin trafik birimlerinde görevli rütbeli personelinden oluşan (39) ekibimizce, mükerrer (87) ilimizde, denetleme amaçlı görevlendirmeler yapılmıştır.

4.) Karayollarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, trafik kuruluşlarımızın planlamış oldukları trafik tedbirlerini yerinde görmek, sürücülerin trafik güvenliği açısından tehlike oluşturan hatalı davranışlarını tespit etmek, bizzat trafik ihlallerine el koyarak gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak ve karayolları üzerinde gereken diğer tedbirleri aldırmak üzere; • Ramazan Bayramı (27 Eylül-05 Ekim 2008) ve, • Kurban Bayramı (06-14 Aralık 2008) tatillerinde; Trafik Hizmetleri Başkanlığımızda görevli personelden oluşturulan (32) ekip ile trafik yoğunluğu yaşanması muhtemel ana güzergâhlarda ve bu güzergâh üzerinde bulunan mükerrer (59) ilimizde görevlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramlarında Ankara-Afyon, Ankara-Bolu ve Ankara-Aksaray karayolu güzergâhlarında Havacılık Daire Başkanlığımıza ait helikopterler ile Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli (16) rütbeli personelin katıldığı (22) uçuş gerçekleştirilerek, bayram öncesi ve bayram sonrası trafik akımı ve güzergâhlarda görev alan trafik ekiplerimiz havadan denetlenmiştir.

5.) Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca trafik kuruluşlarımızın yapmış oldukları radar ve alkol denetimlerine ait kaset, CD ve belgelerden; • Mükerrer (116) ilimizden video kameralı radar otoları ile yapılan radar denetimlerine ait (1.155) kaset ile (206) CD, • Mükerrer (92) ilimizden alkolmetre ile yapılan ölçüm sonuçları, istenerek incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

6.) Ülke genelinde faaliyet gösteren (11.435) Fahri Trafik Müfettişince, 2008 yılında kural ihlali yaptığı tespit edilen (79.843) aracın tescil plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir.

7.) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Trafik Hizmetleri Başkanı’nın başkanlığında 2008 yılı içerisinde (10), 1997 yılından 2008 yılı sonuna kadar ise (98) kez gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmıştır.

TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI:


1.) TEMEL TRAFİK VE KAZA İNCELEME EĞİTİMLERİ

Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve (11) İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde (304) Amir, (2139) Memur sınıfı olmak üzere toplam (2443) personele “Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi” verilmiştir.

2.) KAZA ARAŞTIRMASI VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ

Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir ve Ankara İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde (42) Amir, (549) Memur sınıfı olmak üzere toplam (591) personele “Kaza Araştırması ve Bilirkişilik Eğitimi” verilmiştir.

3.) TAKOGRAF KULLANICI EĞİTİMLERİ

2008 yılı içerisinde (25) İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde (5) Amir, (871) Memur sınıfı personele, (63) İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde ise (2) Amir, (1431) Memur sınıfı olmak üzere toplam (2307) personele “Takoğraf Kullanıcı Eğitimi” verilmiştir.

4.) ALKOLMETRE KULLANICI EĞİTİMLERİ

2008 yılı içerisinde (63) İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde (4) Amir, (1774) Memur sınıfı olmak üzere toplam (1778) personele “Alkolmetre Kullanıcı Eğitimi” verilmiştir.

5.) VİDEO KAMERALI RADAR KULLANICI EĞİTİMLERİ

2008 yılı içerisinde Mart Ayından itibaren (63) İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde

(6) Amir, (899) Memur sınıfı olmak üzere toplam (905) personele “Video Kameralı Radar Kullanıcı Eğitimi” verilmiştir.

6.) EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Ankara İlimizde (31) rütbeli personele, “Eğiticilerin Eğitimi”, (13) rütbeli personele “Trafiğin Denetimi Eğiticilerinin Eğitimi”, (19) rütbeli personele “Kaza Araştırması ve Bilirkişilik Eğitici Eğitimi” verilmiştir.

7.) İLERİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ

09 Nisan-31 Aralık 2008 tarihleri arasında Gölbaşı Polis Akademisi Kampusu içerisinde yer alan sürüş teknikleri eğitim pistinde (54) dönem halinde (783) memur sınıfı personele “İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi” verilmiştir.

8.) YURTDIŞI EĞİTİMLER

Kosova Emniyet Teşkilatından (53) trafik polisine “Trafik Kazası ve Olay Yeri İnceleme Eğitimi” verilmiştir (Kosova’da). Sudan Emniyet Teşkilatından (41) personele eğitici gönderilmek suretiyle “Radar Cihazı Kullanma ve Takograf Eğitimi, Trafik Cezalarının Uygulanması ve Takibi, Sürücü Belgeleri Sistemleri, Ülkemizde Trafiğe Çıkacak Olan Araçlarda Aranan Teknik Özellikler, Türk Trafik Mevzuatı” konulu trafik eğitimleri verilmiştir (Sudan’da). Ayrıca KKTC Emniyet Teşkilatı’ndan gelen (5) personel Ankara’da düzenlenen “Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi”ne katılmıştır. Filistin Emniyet Teşkilatı’ndan (12) personele yönelik Antalya’da düzenlenen “Motosikletli Polis Timleri Eğitimi” devam etmektedir.

9.) AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği sürecinde, Türk Trafik Personelinin Denetim Kapasitesinin Artırılması Kapsamındaki İhtiyaç Analizi ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması İçin Teknik Destek Projesi” adlı proje tamamlanmıştır.

10.) SÜRÜCÜ VE YAYA EĞİTİMLERİ

Trafikteki yol kullanıcılarının kural ve riskler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla “ Sürücü ve Yaya Eğitim Seminerleri” adı altında bir proje yürütülmektedir. 81 İlde verilen eğitim seminerlerinde; sürücü, yaya ve çocuklara yönelik olarak hazırlanan eğitim materyalleri kullanılmaktadır. Söz konusu materyaller, Yaya Güvenliği, Hız, Takip Mesafesi, Dönüş Ve Virajlarda Ağırlık Transferi, Direksiyonda Oturma Ve Tutuş Şekilleri, Fren ve Durma Mesafesi gibi (250) adet risk bilgisini içermektedir. Seminerlerin başladığı 2000 yılından 2008 yılı sonuna kadar; (7.463.225) yaya, (2.474.448) sürücü olmak üzere toplam (9.937.673) kişiye ulaşılmıştır. Bununla birlikte; İlköğretimde verilen Trafik Bilgisi Dersi eğitici ihtiyacının karşılanması amacıyla, eğitici olarak yüksekokul mezunu trafik personelinin katılımı sağlanmaktadır. Başkanlığımızın yönlendirmesiyle halen, (40) ilde (450) okulda toplam (352) personelimiz eğitici olarak trafik derslerine girmektedir.

11.) TRAFİK EĞİTİM FİLMLERİ

Yol kullanıcılarının trafik güvenliği konusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi amacıyla, TRT Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptıkları, TŞOF’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve ilk etapta (13) bölümden oluşan “Kırmızı Işık” isimli trafik konulu dizi filmin çekim çalışmaları tamamlanmış olup, 26 Ekim tarihinden itibaren haftalık yayınlar halinde TRT-1 televizyonunda yayınlanmaya başlanmıştır. Ayrıca, aynı amaca yönelik olarak (30) adet spot film ve (3) adet (10) dakikalık eğitim filmi yapımına ilişkin senaryo alımı yapılmıştır. Film çekim sürecine 2009 yılında başlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığı’mızca çeşitli kurum ve kuruluşlara hazırlatılan filmlerle birlikte, yabancı ülkelerden alınarak, Türkçe seslendirmeleri yapılan, sürücü ve yayalara yönelik olarak hazırlanmış eğitim filmleri tekrar düzenlenerek, gösterim için ulusal ve yerel televizyon kanallarına, eğitimlerde kullanılabilmesi için de İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilmiştir.

12.) RADYO VE TV PROGRAMLARI

Vatandaşa ulaşabilmek için en iyi yolun, kitle iletişim araçlarından yararlanmak olduğu gerçeğinden hareketle, trafik konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla teşkilatımızın yayın kuruluşu olan “Polis Radyosu”nun yanı sıra, gelen taleplere istinaden diğer radyo kuruluşlarıyla da koordineli programlar yapılmaktadır. Bu programlarda Emniyet Kemeri, Aşırı Hız, Alkollü Araç Kullanma vb. konularında risk bilgileri dinleyicilere aktarılmaktadır. Trafik güvenliği konusunda ulusal ve yerel televizyon kanallarından gelen talepler doğrultusunda Makamca uygun görülen programlara katılım sağlanmaktadır. 2008 yılı dönemde Polis Radyosu ve TRT Ankara Radyosu’nda (24) radyo programı ile trafik güvenliği ile ilgili ulusal ve yerel televizyon kanallarında (23) program gerçekleştirilmiştir.

13.) TRAFİK KONULU AFİŞ, BROŞÜR VE BOYAMA KİTABI

Sürücü, yaya ve özellikle çocuklarımızın trafik güvenliği konusunda bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak amacıyla; emniyet kemeri, aşırı hız, hatalı sollama vb. konularda broşürler ve afişler dönemsel olarak hazırlanmakta, basımı yapılarak dağıtımı sağlanmaktadır. 2008 yılında Trafik güvenliği konusunda yol kullanıcılarını bilgilendirip bilinçlendirmek amacıyla, (200.000) afiş, (160.000) broşür, 4 milyon sticker ve benzeri basılı materyaller hazırlanarak ülke genelinde dağıtılmaktadır. Ayrıca, bu sayıların kat kat fazlasının elde edilebileceği miktardaki kağıt alımı ihalesi gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek benzeri faaliyetlerin çalışmaları başlamıştır. Diğer taraftan, daha geniş kitlelere birçok alanda ulaşmak amacıyla, şans oyunları, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturaları ile banka hesap dökümlerine trafik bilincini oluşturmaya yönelik spot sözler eklenmesi için gerekli koordinasyon sağlanmış, Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Türktelekom, Vodafone, Avea, Ziraat Bankası gibi bazı kuruluşlar ile doğalgaz şirketleri, iletişim araçlarında bu uyarılara yer vermişlerdir.

14.) KARAYOLU TRAFİK HAFTASI

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 170. Maddesinde de belirtildiği üzere her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve bu günü izleyen hafta da Karayolu Trafik Haftası olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızca yayınlanan genelge doğrultusunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun görev ve sorumluluk verdiği kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın da katılımıyla (81) İlimiz’de Valiliklerimiz aracılığıyla “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

2008 yılı “Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Haftası” zengin etkinliklerle 03-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

15.) BÖLGE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Bakanlığı’mızca hazırlanarak 05 Aralık 2007 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan ve 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulan “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” kapsamında, (9) ayrı bölgede (Bursa, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve Samsun) 2008 Haziran ve Ağustos aylarında “Bölge Değerlendirme Toplantıları” yapılması uygun görülmüş ve söz konusu toplantılar planlanan şekilde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanları ile illerin trafik hizmetlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, trafik müdür ve amirlerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “Bölge Değerlendirme Toplantıları” ile;

a.) “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri’’ kapsamında, illerimizce yürütülen faaliyetlerin ve hedeflere ulaşmadaki etkinliğin bölgeler bazında ve iller düzeyinde detaylı olarak değerlendirilmesi ve projenin etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi için ilgililerin bire bir bilgilendirilmesi,
b.) İllerimizin karayolu trafik tabloları ile diğer temel unsurlarının ve sorunlarının ayrı ayrı irdelenerek, merkez ile uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi,
c.) Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte turizm ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması sonucunda yaşanan trafik güvenliği sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılması ve bu konudaki denetimlere ağırlık verilmesi, aksaklıkların belirlenmesi,
d.) Bölge illerinin trafikten sorumlu müdür ve amirlerinin birbirlerini tanımaları, hizmetlerin yürütülmesi esnasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun tesis edilmesi, başta il düzeyinde olmak üzere bölgeler ve nihayet ülke düzeyinde uygulama birlikteliğinin sağlanması için gerekli ortamın hazırlanması, uygulama ve öncelik farklılıklarının ortadan kaldırılması,
e.) İlin mülki ve idari erkânı ile sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, akademisyenlerin ve trafik konusunda duyarlılık gösteren kurum ve kişilerin toplantıya katılımlarının sağlanarak, biryandan ülkemizde yaşanan trafik sorununun çözümüne yönelik görüş ve önerilerin belirlenmesi ve tartışılması, diğer taraftan da yazılı-görsel medya ve diğer iletişim vasıtaları aracılığı ile halkın trafik sorununa yönelik duyarlılığının arttırılması, yol kullanıcılarının bilgilendirilip bilinçlendirilmesi,
f.) Trafik hizmetlerinde görevli müdür, amir ve memur tüm personelin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, kendilerine daha çok değer verildiğinin, yaptıkları işin ne kadar önemli ve ülke için hayati olduğunun anlaşılması ve benimsetilmesi amaçlanmıştır.


16.) TRAFİK KAZALARINDA YARALANANLARDAN (30) GÜN İÇERİSİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN TESPİTİ UYGULAMASI

Trafik kazalarında yaralananlardan kaza sonrasında sağlık kuruluşlarına sevk sırasında veya tedavi altında iken (30) gün içerisinde hayatını kaybedenler ile kazazedelerin (sürücü ve yayalar) alkol ve uyuşturucu kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgilerin sağlıklı bir şekilde tespiti amacıyla kapsamlı bir Bakanlık Talimatı hazırlanarak ekli forumlarıyla birlikte (81) İl Valiliği’ne ve Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilmiş olup, uygulama 01.01.2009 tarihinden itibaren başlatılmıştır.


17.) ARAÇ TESCİL VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TESCİL KURULUŞLARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA DOLDURULMASI

Trafik tescil kuruluşlarımızca daktilo ile doldurulmakta olan “sürücü belgesi” kartları ile vatandaşlarca doldurulan “araç tescil ve trafik belgesi” kartlarının, elektronik ortamda PolNet kayıtları esas alınarak trafik tescil kuruluşlarımızdaki yazıcılardan doldurulmasını sağlamak üzere, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yeni bir yazılım programı geliştirilmesi sağlanmış ve Şubat ayından itibaren kullanıma sunulmuştur.


18.) ARAÇ TESCİL BİLGİSAYAR PROGRAMININ YENİ VERSİYON YAZILIMI

Araç tescil işlemlerinde 2002 yılından bugüne kadar kullanılan bilgisayar programının, günün bilgisayar teknolojilerini ve geçen sürede oluşan yeni ihtiyaçları da içerecek şekilde yenilenmesini sağlamak üzere yürütülen çalışmalar sonucunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yeni bir program yazılımı hazırlanmış olup, 01.Nisan.2009 tarihinde kullanıma başlanacaktır. Bu programla; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere mevcut durumda belgeye bağlı olarak yapılan bazı işlemlerin, doğrudan ilgili kurumdan elektronik ortamda alınarak tescil veri girişleri sırasında kullanılması sağlanacaktır. Yine yapılan her bir tescil işlemine ilişkin olarak mevcut durumda ilgili vergi dairelerine posta yoluyla gönderilen evrakların, oluşturulan sistem üzerinden elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi öngörülmektedir. Bu program sayesinde tescil işlemlerinde vatandaş açısından bir dizi kolaylık sağlamanın yanı sıra, tescil kuruluşlarımızın iş yükünü de büyük ölçüde hafifletecektir.


19.) TRAFİK BİLGİSAYAR PROJELERİ ELEKTRONİK BİLGİ PAYLAŞIM HİZMETLERİ

19.1.) Verilmekte olan hizmetler;

a.) Jandarma Genel Komutanlığı ile Araç Tescil Kayıt Paylaşımı:
Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı trafik birimlerinin ifa ettikleri denetim hizmetleri sırasında, araç kaydı ile çalıntı, yakalama, trafikten men gibi sakıncalı bir durumun olup olmadığının kontrolünü yapmaları amacıyla, elektronik ortamdan sorgulama imkânı sağlanmaktadır.
b.) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sürücü-Ceza Bilgileri Paylaşımı:
Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı trafik birimlerinin ifa ettikleri denetim hizmetleri sırasında, sürücülerin sürücü belgesi, ceza puanı ve tekerrür durumunun takibi gereken (alkol vb) kural ihlallerinin kontrolünü yapmaları amacıyla, elektronik ortamdan sorgulama imkânı sağlanmaktadır.
c.) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile Araç Tescil Kayıt Paylaşımı:
Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, ticari amaçla yük veya yolcu taşıyan araçlara taşıma yetki belgesi verilmeden önce, kişilerce ibraz edilen araç tescil belgesinin doğru olup olmadığı ile çalıntı, yakalama, trafikten men gibi sakıncalı bir durumunun olup olmadığının kontrolünü yapmaları amacıyla, elektronik ortamdan sorgulama imkânı sağlanmaktadır.
d.) Gelirler Genel Müdürlüğü ile Trafik Ceza Kayıt Paylaşımı:
Sürücü belgelerine ihbarlı olarak tanzim edilen trafik ceza kayıtları, tahsilât takibi işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda aktarılmaktadır.
e.) Seferberlik Daire Başkanlığı ile Araç Tescil Kayıt Paylaşımı:
Tescilli araçlara verilen sefer görev emirlerinin takibi işlemlerinde kullanılmak üzere, tescilli araçların kayıtları elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.


19.2.) Çalışmaları devam eden hizmetler;

a.) Gelir İdaresi Başkanlığı ile Araç Tescil Kayıtlarının Paylaşımı:
Araçların vergi kayıtlarının takibi amacıyla; her bir aracın tescilinde kullanılan araç tescil işlem formlarının birer sureti ilgili vergi dairelerince posta yoluyla gönderilmektedir. Yine araçların diğer bir il veya ilçeye nakil olması durumunda ilgili vergi dairesinden de kayıt kapatma işleminin yapılabilmesi için, her bir işleme ilişkin araç nakil bildirim formları posta yoluyla ilgili vergi dairelerine gönderilmektedir.
Ayrıca süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla vergi dairelerince araçların kayıtlarına ekletilen haciz şerhleri, mevcut durumda yazışma ile yapılmaktadır.
Teknik anlamdaki çalışmalar ve protokol hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği proje kapsamında; mevcut durumda posta yoluyla tescil kuruluşlarımızca yapılan işlemlerin, tamamen elektronik ortamda vergi dairelerine sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulamaya 2009 yılı içerisinde başlanılacaktır.
b.) Adalet Bakanlığı ile Araç ve Araç Takyidat Bilgilerinin Paylaşımı:
Adalet Bakanlığına bağlı birimlerce (Mahkemeler, Savcılıklar, İcra Müdürlükleri) kişilerin araç kaydı bulunup bulunmadığı ile aracı bulunanların kayıtlarına şerh (haciz, ihtiyati tedbir, yakalama vb.) eklenilmesi işlemleri, mevcut durumda ilgili Trafik Tescil Kuruluşlarımıza yazılı olarak bildirilmek suretiyle yapılmaktadır. Gerek kişiler adına araç kaydı bulunup bulunmadığı, gerekse de araç kaydı tespit edilenlere ilgili şerhlerin eklenilmesi işlemlerini, yargı birimleri ve yardımcı birimlerin kendi bünyelerinde elektronik ortamdan yapılabilmesini sağlamak amacıyla, protokol taslağı imza aşamasına getirilmiş ve teknik anlamdaki çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Uygulamaya 2009 yılı içerisinde başlanacaktır.
c.) Bankalar ile Araç Rehin Bilgilerinin Paylaşımı:
Bankalarca araç alımlarında kullandırılan kredilerin teminatı olarak araç tescil kayıtlarına yazışma yoluyla ekletilen rehin şerhlerinin, gerek ekleme gerekse de kaldırma işlemlerinin ilgili Bankalar tarafından yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, protokol taslağı imza aşamasına getirilmiş ve teknik anlamdaki çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Uygulamaya 2009 yılı içerisinde başlanacaktır.
d.) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile Araç Muayene İşlemleri İçin Tescil Kayıt Paylaşımı:
Araç muayene işlemleri sırasında, kişilerin ibraz ettikleri tescil belgelerinin ve araç teknik bilgilerinin doğruluğunu teyit edebilmek amacıyla, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne araç tescil bilgilerinin açılması ve karşılığında muayene bilgilerinin PolNet ortamından sorgulanabilmesini sağlamak üzere hazırlanan protokol imzalanmış olup, teknik anlamdaki çalışmalar devam etmektedir. Uygulamaya 2009 yılı içerisinde başlanması öngörülmektedir.

TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:


1.) PROJELER

a.) Trafik hizmetlerinin yürütülmesine önemli bir katkı sağlayacak olan ‘’Performans Tabanlı Kaynak Yönetim Sistemi ile Trafik Denetleme ve Kaza Bilirkişilik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bölge Trafik İstasyonlarının Lokasyonlarının Belirlenmesi’’ projesinin çalışmasına başlanmış, Bakanlık Olur’u alınarak pilot il olarak Eskişehir seçilmiştir.

Projede pilot il olarak seçilen Eskişehir’de mevcut durum analizi yapılmış, problemlerin tanımlanmasını içeren planlama aşamaları tespit edilmiş, 2011 yılı sonu itibariyle projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

b.)‘’Trafik Takip ve Denetiminin Tümleşik Sayısal Mobil Sisteme Dönüştürülmesi Projesi’’TÜBİTAK-UZAY ve ODTÜ ile ortaklaşa yürütülen projenin, TÜBİTAK’ta 2008 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında paneller gerçekleştirilmiş, TÜBİTAK’ a sözleşme taslağı hazırlandıktan sonra, yürütücü kuruluşlar olan ODTÜ ve TÜBİTAK-Uzay ile imzalanmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi beklenmektedir. Projeye, sözleşmenin ilgili kuruluşlar tarafından imzalanıp TÜBİTAK tarafından onaylanmasına müteakip başlanılacaktır.

2.) TRAFİK BİRİMLERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

Değişik illerimize bağlı (10) ilçede Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği açılması için Bakanlık Onayı alınmış olup, faaliyete geçmeleri beklenmektedir.

3.) BRANŞ İŞLEMLERİ

Trafik branşına alınma, trafik branşından ayrılma ve branştan çıkarılma işlemleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak gerçekleştirilmiş ve 2008 yılı içerisinde (2.758) personelin trafik branşına aktarılma işlemi, (191) personel de branştan çıkarılma işlemleri yapılmıştır.

4.) ARAÇ ALIMLARI:

Başkanlığımızın görevleri arasında yer alan trafik hizmetleri için araç, gereç, makine ve teçhizat tedariki, DMO kanalıyla veya İkmal Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından, ihale veya doğrudan temin yoluyla yapılmaktadır. 2008 Mali Yılı Bütçesinden, il trafik birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, (150) adet Hyundai Accent ve (50) adet Renault Megane olmak üzere toplam (200) adet binek otomobil, (10) adet Ford connect panelvan, (1) adet Isuzu Nqr 3D kurtarıcı ve (100) adet Yamaha marka motosiklet (53 adet 600’lük, 47 adet 250’lik) olmak üzere toplam (311) adet araç alımı gerçekleştirilmiştir. Araçların tamamı resmi olup, tepe lambası ve siren tertibatı mevcuttur.5.) MAKİNA-TECHİZAT VE MALZEME ALIMLARI


2008 Mali Yılı Bütçesinden,

(33) adet radar cihazı, (600) adet alkol test cihazı (yazıcılı), (480) adet dijital fotoğraf makinesi, (200) adet el feneri,
(500) adet dominit lamba, (300) adet bilirkişi seti, (640) adet trafik kontrol ve kaza levhası, (3.000) adet trafik konisi,
(10.000) adet yağmurluk, (12.000) adet reflektörlü trafik ikaz yeleği,
(15) adet sabit masa telsizi, (218) adet araç telsizi, (306) adet el telsizi,
(240) adet bilgisayar, (300) adet yazıcı, (40) adet projeksiyon cihazı, (10) adet fotokopi makinesi,
(30.000) adet VHS video kaset, (30.000) adet alkolmetre printer kağıdı, (38) kalem alkol test cihazı yedek parça, muhtelif olarak el feneri yedek parça ve (3.000.000) adet alkol üfleme çubuğunun alımı gerçekleştirilmiştir.TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ1.) TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR ALIMI:

Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı(UBAK)’nın koordinesinde yürütülen “Türk Karayolu Taşımacılık Sektörüne Destek” projesinin Tedarik bileşeni kapsamında, projenin Yararlanıcısı olan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, EGM bünyesindeki Mobil Uygulamalar Projesi’nin trafik denetim ayağında kullanılmak üzere toplam 1.183 adet taşınabilir bilgisayar alımı yapılmıştır. Bu alımdan amaç, yol kenarında yapılan trafik denetimlerinin hızlandırılması ve güvenilir veri iletiminin sağlanması yoluyla, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı birimlerin trafik denetimlerindeki etkinliklerinin arttırılmasıdır.

Projenin “donanım, yazılım ve hizmet alımı”ndan oluşan temin süreci, 18 Ağustos 2008 tarihinde onaylanan “geçici kabul” işlemiyle birlikte taşınabilir bilgisayarların Türkiye genelindeki dağıtımı, tahsis edilen araçlara montajı ve görevli personelin eğitimi işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanmıştır. Söz konusu taşınabilir bilgisayarlar, 2008 Kasım ayı itibariyle alanda görevli trafik personelimizce aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.


2.) KAZA HARİTALARININ OLUŞTURULMASI:


Ülkemizde meydana gelen ölümlü-yaralamalı trafik kazalarının nerede ve hangi nedenle meydana geldiğinin bilinmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve sınırlı mali kaynakların doğru olarak kullanılması açısından trafik kaza haritalarının kullanılması önem arz etmektedir.

Kaza haritalarının temel amacı, bilginin daha anlaşılır bir hale gelmesidir. EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın bu alanda yapacağı yatırımlara (GPS, Taşınabilir Bilgisayar, diğer araç ve donanımlar) temel oluşturulmasında, denetleme hedeflerinin belirlenmesinde, denetleme uygulamalarının başarısının ortaya konmasında ve ülke olarak trafik güvenliği alanında kaydedilen gelişmelerin görsel olarak sunulmasında fayda sağlayacaktır.

Kaza konum bilgilerinin en doğru ve hızlı şekilde elde edilebilmesi için Trafik Bilgi Sistemi kapsamında temin edilen (4.000) adet GPS cihazı tüm trafik kaza bilirkişi ekiplerince 2003 yılından itibaren kullanılmaktadır. Veri tabanındaki veriler kullanılarak üretilen kaza haritaları, polis sorumluluk alanında meydana gelen kazalar hakkında, tek kaynaktır.

Bu veriler ile yapılanan çalışmalara örnek olarak;

İstanbul iline ait oluşturulan kaza haritalarından, kazaların yoğunlaştığı kesimler tespit edilmiştir. Kazanın etki alanı 50 m olarak kabul edilmiş ve km2 başına düşen kaza sayıları hesaplanmıştır. Kazaların en yoğun olduğu (26), ikinci yoğunlukta ise (170) bölge/nokta belirlenmiştir.

Diğer bir çalışma da; Adana ili yine kendi içinde değerlendirilerek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahında 2007 yılında meydana gelen toplam (1.784) ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yoğunlaştığı noktaların tespiti amacıyla analiz yapılmış en yoğun (14), ikinci yoğunlukta ise (81) nokta belirlenmiştir.


İLETİŞİM

Posta Yazışma Adresi :

Emniyet Genel Müdürlüğü
Dikmen Caddesi No : 89
Dikmen / ANKARA

Telefon :
Emniyet Genel Müdürlüğü Santral Operatörü
0 (312) 412 30 00

Dahili Aboneye Direkt Erişim
Şehirİçi : 412+(Dahili Numara)
Şehirdışı : 0 (312) 412+(Dahili Numara)
Polis Evi : 0 (312) 412 39 17

E-Posta :
İhbar, Şikayet ve Basın Toplantısında Ele Alınmasını İstediğiniz konular İçin ;

bphism@egm.gov.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ
KAYNAK : http://www.trafik.gov.tr/

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0156

Hasan Aldemir © 2015 +90 554 524 4444
DöNü$ü YOOOOK BU YOLUN Trafikci.com http://www.trafikci.com

Tam Ekran