Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kişi En Çok Neyi Severse
İmtihanı Ondan Olur..
ELHAMDÛLİLLAH
Sen´i Sevdireni Seviyorum. .
Sözün Özü Sözün Özü


Site Logosu Site Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuhasanaldemir@gmail.com

TAŞIT KANUNU

 

          Kanun Numarası             : 237

          Kabul Tarihi                   : 5/1/1961

          Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih :   12/1/1961   Sayı : 10705

          Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 1529

            

Kanunun şümulü:

            Madde 1 – a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri,(1)

             b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller,

             c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler,

             d) (Değişik: 7/2/1990 - 3612/46 md.) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir.

            

Madde 2 – Traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tabi değildir.

            

Tarifler:

             Madde 3 – a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

             b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

             c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını,

             d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtları,

             e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları,

             f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtları,

             g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları,

             h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları,

             ifade eder.

 

           Taşıt verilecekler:

           Madde 4 – Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

            

Madde 5 – Birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Bakanlar Kurulundan karar almak şartiyle yalnız birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir.

            

Madde 6 – Kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramıyacakları gibi daimi hizmetler için beşinci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamazlar.

            

Kurumların edinebilecekleri taşıtlar (2)

            Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 - 5335/6 md.) Kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir.

            

___________________

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu fıkrada geçen "döner sermayeli müesseseler," ibaresinden sonra gelmek üzere "il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)   Bu madde başlığı " Devlet daireleri ve kurumların daimi ve devamlı hizmetleri için kullanacakları taşıtlar:" iken, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.

            Bu taşıtlar münhasıran resmi hizmetin ifasında kullanılmak üzere daire veya kurumlarının sorumlu makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar.

Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete, belediyelere ait taşıt güzergahından uzak bulunan mevkilerdeki teşkilat ve işyerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur, subay ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve okula giden çocuklarını oranın bağlı bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirmek için birinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis edilebilir.

             Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit mevkilerdeki teşkilat ve iş yerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir.

             Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarca ve Devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabilir.

             Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir.

            

Madde 8 – Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmi davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlerine ailelerini de alabilirler. Kurumlara ait hizmetler için memurlar da makamı işgal eden zatın refakatinde veya makamın müsaadesiyle bu taşıtlara binerler.

 

Kurumların satın alacakları taşıtların bedeli:

Madde 9 – Kurumların satın alacakları taşıtların azami satınalma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir.

Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit edilir.

 

Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 - 5234/4 md.)

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler. 

Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 50´nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            

Madde 11 – Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta oldukları taşıtların sayısı, cinsi, markası, satın alma tarih ve bedelleri, bir evvelki yıla nazaran vukubulan değişiklik ve sebepleri her yıl bir cetvel halinde tesbit ve o yılın bütçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir.

            

Madde 12 – (Değişik birinci fıkra: 15/6/1965 - 631/3 md.) Bu kanunla kullanılmasına cevaz verilen taşıtların işletme ve onarma masraflariyle vasıtayı kullanacak personelin her türlü istihkakları, taşıtın satınalındığı kurumlar bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları ile (2) sayılı cetvelde yazılı "kaymakamlıklar" taşıtlarının onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel idare bütçelerinden de karşılanabilir.

            Mülga ikinci fıkra: (30/5/1963 - 240/5 md.)

            (Değişik: 24/9/1979 - KHK 31/1 md.) Resmi taşıtların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklariyle uyumlu bir biçimde kullanımını sağlamak üzere;

            a) Akaryakıt, yağ ve diğer ikmal gereksinimlerinin ve onarma işlerinin sağlanması,

            b) Gereğinde bunların yönetimlerinin tek elden yapılması,

            c) Bakım, onarım, ikmal ve yönetim işlerinin yürütülmesinde, gerektiğinde, belli kurumlara görev verilmesi,

            d) (Değişik: 21/4/2005 - 5335/6 md.) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlarıyla değiştirilmesi,

            e) (Ek: 21/4/2005 - 5335/6 md.) Resmî taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesi,

           f) (Ek: 21/4/2005 - 5335/6 md.)Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup olmayacağı ve diğer hususlar,

            (Ek: 21/4/2005 - 5335/6 md.)İçin gerekli esas ve usûller Bakanlar Kurulunca saptanır.

            

Taşıtların satılabilmeleri:

             Madde 13 – Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır.

             Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır.

             Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir.

             (Ek fıkralar: 30/5/1963 - 240/2 md.) Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmalarına mahalli temsilciliklerce tanzim ve tasdik edilecek rapor üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca karar verilir.

             Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek hizmet konusu kalmamış veya en az kullanma süresini doldurmuş bulunan dış temsilciliklere ait taşıtların mahallinde veya yurda getirilmek suretiyle satılması hususunda en tasarruflu yolu seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)

             Yurda getirilmek suretiyle satılmasına karar verilen taşıtların gümrük ve diğer her türlü ithal vergi ve resimleri bu taşıtların Devlet Malzeme Ofisince satışları anında Gümrük Kanununa göre tesbit edilecek normal kıymetleri üzerinden gümrük idaresince tahakkuk ve satışı mütaakıp Devlet Malzeme Ofisi tarafından ilgili gümrüğe ödenir.

            

Kayıt, tescil ve verilecek plakalar:

             Madde 14 – Bu kanunda yazılı kara taşıtlarının 6085 sayılı kanun gereğince Trafik Şube ve bürolarına, deniz taşıtlarının alakalı dairelere kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir. Taşıtlara, taşıtın cinsine ve tahsis edilen makam veya hizmetlere göre İçişleri Bakanlığınca belirtilecek şekil, renk ve alameti taşıyan birer plaka konur.

             Trafik şube ve büroları veya diğer alakalı daireleri bu kanunda yazılı taşıtlar dışında hiç bir makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte plaka ve numara veremiyecekleri gibi hiçbir makam ve dairede kendiliklerinden plaka ihdas ve istimal edemezler.

             Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına "Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılır.

             Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıtlar bu madde hükümlerine tabi değildir.

            

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmıyacağı haller:

             Madde 15 – Genel veya kısmi seferberlik halleriyle harb hali, harb zamanı ve harb esnası hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi hallerinde askeri daire, birlik ve müesseseler tarafından kullanılacak taşıtlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

            

Cezalar:

             Madde 16 – Bu kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikatı tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade

 

 ——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.

edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlıyan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir.

             Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz.

            

Çeşitli hükümler:

             Madde 17 – Çeşitli yardım yolları ile gelen her türlü taşıtlar tahsis olundukları hizmetlerde bu kanun hükümlerine göre kullanılır.

            

Ek Madde 1 – (30/5/1963 - 240 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)

             237 sayılı kanunla dış temsilciliklere tahsis edilen taşıtların, Hazine için daha tasarruflu olacağı Maliye Bakanlığının rızasına müsteniden -önceden tesbit edilecek memleketlerde- eski model taşıtların fiyat farkı ödenmek suretiyle, yenileri ile değiştirilmesine veya miadı dolmadan satılarak yenilerinin alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar verilebilir.

             Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl bütçesinin ilgili tertibine gereken ödeneğin konulması ve (R) cetveli formülünde gösterilmesi şarttır.

            

Geçici Madde 1 – Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kurumların ellerinde bulunup bu kanuna göre:

             a) Kullanılması menedilen taşıtların (5) inci maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 3 ay içinde,

             b) 7 nci maddeye göre hizmetin devam etmesi halinde vasıf ve şartları bu kanuna uymuyan taşıtların, olanları ile değiştirilinciye kadar, kullanılmalarına devam olunur ve bu şart tahakkuk ettirildikten sonra üç ay içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim olunurlar.

             Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine teslim olunan taşıtlar satılmadan önce usulü dairesinde kurumların veya Devlet dairelerinin ihtiyaçlarına tahsis olunur.

             Bu taşıtlar Devlet Malzeme Ofisince kendi usullerine göre satılarak masrafları çıkarıldıktan sonra bedelleri kurum veya dairelerine ödenir.

             Taşıtları müddeti içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim etmiyenler, mevcut taşıtların şeklini veya istimal tarzını değiştirmek suretiyle kanun hükümlerine uydurmaya çalışanlar hakkında da 16 ncı maddedeki cezalar tatbik olunur.

            

Geçici Madde 2 – 3827 sayılı kanun hükümlerine veya bütçe kanunlarına bağlı (R) cetvellerindeki formüllerine uygun olmayarak alınan ve Sayıştayca vizesi yapılmayan taşıtlardan alınmasına ve kullanılmasına kanunen cevaz verilmeyenler Devlet Malzeme Ofisine iade olunurlar.

             Bu kanuna uygun olanlarının da bir defaya mahsus olmak üzere vizeleri yapılır.

            

Geçici Madde 3 – Milli Birlik Komitesi emrine kurumlar veya dairelerce verilen taşıtlar üyelerince (1) sayılı cetveldeki taşıtlar gibi kullanılırlar.

             Bu taşıtlar hizmetin hitamında ait oldukları daire veya kurumlarına iade olunurlar.

             İade olunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tabidir.

            

Madde 18 – 15/5/1940 tarihli ve 3827 sayılı Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanun ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmıştır.

            

Madde 19 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 20 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  

                5/1/1961 TARİH VE 237 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

            

1) 13/11/1996 tarih ve 4212 sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunla tahsis edilen araçların plakalarına ilişkin esaslar T.B.M.M Başkanlık Divanınca tespit edilir.

(1) SAYILI CETVEL

                                                                                                                                  En az

                                                                                                                                  kullanma

                                                                                              Aded     Cinsi                 süresi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı                                            2          Binek                5  Yıl

(...) (1)

T.B.M.M Başkanlık Divanı üyeleri,Komisyon Başkanları

ve Grup Başkanvekilleri (1)                                                          50            "                  5    "

Cumhurbaşkanlığı                                                                     10             "                  5    "

Başbakan                                                                                 2               "                  5    "

Bakanlar                                                                                  1 er           "                  5    "

Genelkurmay Başkanı                                                                1               "                  5    "

Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kumandanları                                  1 er            "                 5    "

Elçilikler ve daimi delegelikler

(Yurtdışında bulundukları sürece) (2)                                          1 er           "                  5    "

Daimi Askeri Temsilcilikler Başkanlıkları

(Yurtdışında bulundukları sürece) (2)                                           1 er           "                 5    "

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği (3)                                       1               "                  5    "

Anayasa Mahkemesi Başkanı (4)                                                 1               "                  5    "

İl Valileri (5)                                                                             1 er           "                  5    "

Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı (6)                                             1               "                  5    "

Yargıtay Başkanı (7)                                                                   1               "                  5    "

Danıştay Başkanı (8)                                                                   1               "                  5    "

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı (12)                                                           1               "                   5   "

Sayıştay Başkanı (9)                                                                   1               "                   5    "

Cumhuriyet Başsavcısı (10)                                                          1               "                   5    "

Danıştay Başkanunsözcüsü (11)                                                    1               "                   5    "

 

 

 ——————————

(1)Bu cetvelde yeralan "Birisi Senato Başkanı için" ibaresi, 13/11/1996 tarih ve 4212 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmış ve cetvele "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Komisyon Başkanları ve Grup Başkanvekilleri" ibaresi eklenmiştir.

(2)"ve daimi delegeler" ibaresi 30/5/1963 tarih ve 240 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenmiştir.

(3)"Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine" ilişkin kısmı 30/5/1963 tarih ve 240 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.

(4)27/8/1963 tarih ve 310 sayılı Kanunun birinci maddesi ile eklenmiştir.

(5)"İl valilerine" ilişkin kısım 15/6/1965 tarih ve 631 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.

(6)5/11/1968 tarih ve 1068 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 2 sayılı cetvele eklenen "Yüksek Hakimler Kurulu Başkanlığı´na ilişkin kısım", 25/11/1969 tarih ve 1193 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.

(7), (8), (9), (10)25/11/1969 tarih ve 1193 sayılı Kanunun 1.maddesi ile 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.

(11)Daha önce "Danıştay Başsavcılığı" şeklinde 2 sayılı cetvelde iken 25/11/1969 tarih ve 1193 sayılı Kanunun 1. maddesi ile bu ibare "Danıştay Başkanunsözcüsü" şeklinde değiştirilerek bu cetvele nakledilmiştir.

(12) "Uyuşmazlık  Mahkemesi  Başkanı 1 binek 5  yıl" ibaresi, 17/9/2004 tarihli  ve 5234 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenmiştir.

 

(2) SAYILI CETVEL

                                                                                                                                    En az

                                                                                                                                   kullanma

                                                                                            Aded           Cinsi              süresi

Başbakanlık (Yabancı misafirler için)                                          3                Binek              5  Yıl

Başbakanlık Müsteşarlıkları                                                       1 er                "                 5    "

Askeri Yargıtay Başkanı                                                            1                    "                 5    "

Üniversite Rektörleri                                                                 1 er                "                5    "

Diyanet İşleri Başkanı                                                               1                    "                 5    "

Askeri Yargıtay Başsavcısı                                                         1                    "                 5    "

Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları                           1 er                "                  5    "

Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kurmay Başkanlıkları                       1 er                "                   5    "

Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve

Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları                                                   1 er                "                  5    "

Harb Akademileri Kumandanı                                                    1                    "                  5    "

Jandarma Genel Kumandanı                                                      1                    "                  5    "

General veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen

diğer bütün makamlara                                                            1 er                "                  5    "

Bakanlıklar Müsteşarları                                                           1 er                "                   5    "

Emniyet Genel Müdürlüğü                                                         1                    "                   5    "

Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri                              1 er                "                    5    "

Kaymakamlıklar                                                                       1 er      (Arazi binek)          5    "

Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtların adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir.)

 

 

237 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya Kanun Hükümleri                        Tarihi                  Sayısı        Maddesi

5/1/1962 tarih ve 237 sayılı Kanunun 12 nci

maddesinin 2 nci fıkrası "elçiliklerin taşıt işletme

 ve onarma masrafları şahıslarına aittir" hükmü                                                     30/5/1963              240                   5

 

 

237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                 Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       240                                                           —                                                    8/6/1963

       310                                                           —                                                    4/9/1963

       631                                                           —                                                  23/6/1965

     1068                                                           —                                                 12/11/1968

     1193                                                           —                                                   6/12/1969

KHK/31                                                          —                                                      28/9/1979

     3612                                                           —                                                   16/2/1990

     4212                                                           —                                                  19/11/1996

     5234                      10 uncu maddenin üçüncü fıkrası, I sayılı Cetvel                        21/9/2004

                                   10 uncu maddenin diğer fıkraları                                             1/1/2005

     5335                                                        7, 12                                                   1/1/2006

    5393                                                       1 ve 10                                                13/7/2005


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0234

Hasan Aldemir © 2015 +90 554 524 4444
DöNü$ü YOOOOK BU YOLUN Trafikci.com http://www.trafikci.com

Tam Ekran