Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kişi En Çok Neyi Severse
İmtihanı Ondan Olur..
ELHAMDÛLİLLAH
Sen´i Sevdireni Seviyorum. .
Sözün Özü Sözün Özü


Site Logosu Site Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuhasanaldemir@gmail.com

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

             Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı :28.02.1998/23272

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            Madde 1- (Değişik:29.05.2005-25829) Bu Yönetmeliğin amacı şehir içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair esas ve usulleri belirlemektir.

             Kapsam

            Madde 2-(Değişik:29.05.2005-25829) Bu Yönetmelik hükümleri, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçlarını kapsar.

            Hukuki Dayanak

            Madde 3-Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 4-(Değişik:10.06.2003/25134) Bu yönetmelikte geçen;

            Bakanlık                      : İçişleri Bakanlığını,

            Başkanlık                     : Trafik Hizmetleri Başkanlığını,

Reklam                         : Araçlarda bulundurulması izne tabi; yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli ve ışıklı donanımları kullanmak suretiyle bir malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtma faaliyetini,

Kampanya                   :Bir malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtmak amacıyla düzenlenen ve belli bir süre devam eden reklam faaliyetini,

Trafik Kuruluşları         :Trafik Tescil ve/veya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerini ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliklerini ,

Yetki Belgesi               : Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine Trafik Kuruluşlarınca verilen belgeyi,

İzin Belgesi                  : Reklam bulunduran ticari araçlara trafik kuruluşlarınca verilen belgeyi

Reklam                         :Araçlarda bulundurulması izne tabi; yazı, işaret, resim, şekil, pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sembol, sesli ve ışıklı donanımları kullanmak suretiyle bir malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtma faaliyetini,

Kampanya                   : Bir veya birden çok malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtmak amacıyla düzenlenen ve belli bir süre devam eden reklam faaliyetini,

Şehiriçi                        : Belediye ve mücavir alan sınırları içini,

Sektör (Ek Tanım:29.05.2005-25829) : Reklam yapılan mal veya hizmet kolunu,

İfade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma Mecburiyeti

            Madde 5-Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri; ticari araçlara reklam taktırabilmek için bir dilekçe ekinde meslek ünvanını gösterir belgenin noterden tasdikli örneği ile yetkili trafik kuruluşlarına başvurmak suretiyle yetki belgesi almak zorundadırlar.

             Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Kullanılmasına Ait Hususlar

            Madde 6-(Değişik:29.05.2005-25829) Bir kampanya kapsamında bir ilin merkezi ve ilçelerinde birlikte veya bir kaç ilçesinde reklam işi yapacak şirket, o ilin merkezindeki yetkili trafik kuruluşuna müracaat etmek zorundadır.

            Yetki belgesi için trafik kuruluşlarına intikal eden müracaatların incelenmesi tamamlandıktan sonra reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine üç iş günü içerisinde bu Yönetmelik ekinde yer alan yetki belgesi onaylanarak teslim edilir. (Ek-1)

            Bu şekilde yetkilendirilen reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, ticari araçlarında reklam bulunduracak araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesinden sonra, izin belgesi almak için trafik kuruluşlarına müracaat ederler.

            Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin trafik kuruluşlarından alacakları yetki belgesi, verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı bir yetki belgesi alınması zorunludur. Ancak, aynı kampanya içerisinde sadece bir sektöre ait çeşitli reklamlar değişik sürelerde yapılabilir. Bu durumda kampanya bir kampanya sayılır ve süresi bir yılı geçemez.

            Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.

            Ticari araçların reklam bulundurulabilecek alanları, aracı kurum ve kuruluşlar ve odalara kiralanamaz.

            Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.

            Yetki belgesinin verilmesinde aranacak diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

             İzin Belgesi Verilmesinde, İstenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 7 - (Değişik:29.05.2005-25829) Yetki belgesine sahip reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, izin belgesi alabilmek için trafik kuruluşlarına yapacakları başvuru esnasında;

            a) Reklamın mahiyetini,

            b) Reklamın süresini,

            c) Araç başına düşen reklam bedelini,

            d) Reklam bulundurulacak araçların cinsini,

            e) Reklam bulundurulacak araçların plaka numaralarını,

            f) Reklam bulundurulacak araçların sayısını,

            g) Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını,

            belirten noter tasdikli sözleşmeyi ibraz etmek zorundadırlar.

            Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.

            Ancak, reklam şirketinin bedelsiz ve kamu yararına yapmış olduğu reklam kampanyalarında şirketin bunu resmi bir belge ile belgelendirmesi halinde, araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarı ücret alınmaz.

            İzin Belgelerinin Verilmesi ve Kullanılmasına Ait Hususlar

Madde 8-Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri izin belgesi almak için daha önce yetki belgesi almış oldukları Trafik Kuruluşlarına bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde yer alan bilgi ve noksansız olarak tamamlandıktan sonra müracaat ederler.

Yapılan müracaatlar Trafik Kuruluşları tarafından incelendikten sonra, reklamın mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin belgesi onaylanarak reklam şirketi, ajansı veya teşübbüs sahiplerine verilir.(Ek-2)

(Değişik 3.fıkra:29.05.2005-25829) Araç sahiplerinin izin belgelerini araçlarında sürekli olarak bulundurmaları, sürücülerin de bu belgeleri trafik görevlilerinin her isteyişinde ibraz etmeleri zorunludur. İzin belgesi bulunan ve reklam takan araçlar, üzerlerinde reklam bulunduğu halde şehir dışına da çıkabilirler.

Reklam bulunduran araçlardan, izin belgesi olmayanlar ile süresi geçmiş izin belgesi kullananlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ıncı maddesi hükümleri uygulanacağı gibi aksaklıkları giderilinceye kadar bu araçlar trafikten men edilir.

            Reklamların Takılmasında Uyulacak Esaslar

Madde 9(Değişik :29.05.2005-25829) Reklam bulundurulmasında ve takılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

            a) Reklam alanı, araç karoserinin tamamıdır.

            b) Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.

            c) Reklamlarda kullanılacak pano, tabela ve benzerleri; ticari aracın güzergah yazısını, yan kapılarda ve araç üzerinde bulunan plaka numaraları ile diğer bulundurulması zorunlu yazı ve işaretleri kapatamaz. Araca komple reklam giydirildiğinde veya reklam renkleriyle aracın güzergah ve plaka yazılarının aynı renkte olması halinde, yazı ve plakalar aynı ebatta yazılması koşulu ile başka renklerde yazılabilir.

            d) Araç üzerinde bir ticari kuruluşun değişik markalarına ya da ürünlerine ilişkin reklamlar bulunabilir.

            e) Araç üzerinde bulundurulan reklamın uygun bir yerinde yetki belgesi sahibini belirtir bir ibarenin bulunması zorunludur. Söz konusu kuruluş kampanya sahibi olarak addolunmaz.

            f) Kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin, araç karoserinden ayrı olarak, araç boyutlarını aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak taksi ve dolmuş otomobillerinin tavanı üstüne yüksekliği 40 cm’yi geçmeyecek, taksi ve dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plakayı örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilir. Reklam panosunun plakayı örtmesi halinde, panonun üzerine veya araç tavanının diğer bölümüne aynı ebatta ve renkte plaka yazısı yazılır.

            g) Araçlarda bulundurulacak reklamlar; çevirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanımı usulü ile yapılabileceği gibi, araçların boyanması ya da reflektörlü folye giydirilmesi suretiyle de yapılabilir.

            h) Araç içerisine sürücünün göremeyeceği bir alana görüntülü reklam cihazları konulabilir.   

            i) Araç üzerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle görüntü kirliliğine neden olmamalıdır.

            j) Reklam kampanyası bitiminde, araçların iç ve dış kısımlarındaki reklamlar beş gün içerisinde kaldırılır. Araç sahipleri veya işletenleri, kaldırılan reklamların araç üzerinde meydana getirdiği renk değişikliğini ve diğer değişiklikleri reklam süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde önceki haline getirmekle yükümlüdürler.

            k) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtılmasını amaçlayan reklamlar araçlarda bulundurulamaz.

            l) Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.

            m) Belediye sınırları dahilinde, 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin  birinci fıkrasının (f) bendine göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar, 5272 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar dahilinde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde, bu Yönetmelik hükümleri  uygulanmaz.

            n) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı olmamak kaydıyla Trafik komisyonları ve UKOME’ler, ticari araçlarda bulundurulacak ayırıcı işaret ve benzerleri hakkında karar alabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 10 --(Ek Madde:10.06.2003/25134)  Bu Yönetmelik kapsamında reklam giydirilen araçlardan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 2 sayılı cetveli hükümleri aranmaz.

 

Madde 11-Yetki ve izin belgelerinin ücreti, basımı usulüne ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak genelge ile belirlenir.

 

Madde 12-Araçlarda reklam bulundurulması nedeniyle ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar konusunda Belediye Kanunun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

 

Madde 13-Ticari araçlarda reklam bulundurulması, araç sahiplerinin veya işletenin iznine bağlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Yürürlük

            Madde 14-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            Madde 15-Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0156

Hasan Aldemir © 2015 +90 554 524 4444
DöNü$ü YOOOOK BU YOLUN Trafikci.com http://www.trafikci.com

Tam Ekran